K čemu je dobrá přístupná čeština

28.11.2023
Tento článek obsahuje podklady k mému příspěvku na konferenci „Jak na přístupnost pro lidi se sluchovým postižením“, která se konala 18. září 2023 v pražském CAMPu.

Konferenci uspořádal Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR), Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) a společnost Deaf Friendly.

Můj příspěvek se tématu přístupnosti věnuje v obecnější rovině. Soustředí se na způsob komunikace (především té písemné), jehož cílem je předávat informace přístupnou formou a nestavět mezi autora a čtenáře zbytečné bariéry.

Zmíněným způsobem komunikace je přístupná čeština – jasné, jednoduché, srozumitelné vyjadřování (pro které se v AJ už řadu let používá výraz plain language).

A i když principy přístupné češtiny nevycházejí ze specifických potřeb lidí se sluchovým postižením, jsme přesvědčení, že texty psané tímto způsobem mohou být i pro ně výrazně srozumitelnější.

I. Co je přístupná čeština?

Texty psané přístupnou češtinou nejsou v první řadě orientované na autora. („Co chci říct? Jak se chci prezentovat?“).

Jsou orientované na čtenáře. („Co potřebuje vědět? Jaká forma komunikace pro něj bude nejlepší – text, video, obrázek, infografika? Kolik toho o daném tématu ví? Je jeho schopnost vstřebávat informace nějak limitovaná?“)

Čím se texty psané přístupnou češtinou vyznačují (4 P):

1. Přínosné – čtenář dostane právě ty informace, které v danou chvíli potřebuje, v té nejstravitelnější formě

2. Přehledné – informace mají jasnou strukturu, dokument je „skenovatelný“ (nadpisy, odrážkové seznamy), čtenář snadno najde to, co potřebuje

3. Pochopitelné– v textu nejsou výrazy a spojení, které by běžnému čtenáři ztěžovaly čtení (profesní hantýrka, zbytečně složité termíny a formulace, přílišné množství trpného rodu a slovesných substantiv, příliš dlouhé věty apod.)

4. Použitelné – čtenář snadno pochopí, co, jak a proč má udělat

Důležitá poznámka: Texty psané přístupnou češtinou, tedy v plain language, jsou obsahově plnohodnotné a mohou být zároveň právně přesné. (Tím se liší od textů psaných podle zásad Easy to read – viz níže.)

Výhody textů psaných přístupnou češtinou

● Jsou „bezbariérové“ a nediskriminační.

● Šetří čas a peníze autorům i čtenářům. (Vyplývá to ze zahraničních studií – viz část „Zdroje / Případové studie“ v závěru dokumentu.)

● Snižují riziko nepochopení.

● Zvyšují důvěryhodnost. (Studie ukazují, že čím lépe čtenář textu rozumí, tím je pravděpodobnější, že se s ním ztotožní.)

● Uplatní se ve všech oborech (včetně práva).

● Pro jejich vytváření nejsou potřeba speciální dovednosti. (Jedním ze základních principů přístupné češtiny je zásada „Pište, jak mluvíte“. Jinými slovy, „přizpůsobte stavbu věty běžné mluvené řeči“.)

II. Ukázky přístupné a nepřístupné češtiny

1. Jednotlivá spojení a věty

(S drobnou úpravou převzato z knihy Pište čtivě a srozumitelně)

Zejména v úředních textech se často objevují zbytečně komplikovaná slova a spojení, pro která přitom existuje „normální“, srozumitelný ekvivalent.

Příklady slovních spojení:

• Vysoký počet = hodně

• Zmenšit šířku = zúžit

• Věnujeme soustavnou pozornost = hlídáme

• S vysokou frekvencí provádět opakování = často opakovat

• V jakém časovém horizontu? = dokdy?

• Zvýšit rychlost = zrychlit

• Zajišťujeme komplexní realizace = děláme

• Došlo ke snížení četnosti = ubylo

• Vyznačující se nižšími vstupními náklady = levnější

• Až z vaší strany dojde k dodání = až dodáte

• Zvýšit náklady = prodražit

Větné příklady:

❌ Tento systém má příznivý vliv na hodnoty pracovní rychlosti.

✅ Tento systém zrychluje práci.

❌ Snahou je maximalizace výnosů kampaně.

✅ Snažíme se, aby kampaň co nejvíc vynášela.

❌ Tento postup garantuje nižší vstupní náklady přístroje.

✅ Při takovém postupu pořídíte přístroj levněji.

❌ Úprava vede ke snížení časové náročnosti přihlášení.

✅ Díky této úpravě zabere přihlášení méně času.

❌ Úklid probíhal v nadstandardním režimu.

✅ Uklízelo se častěji.

Metodická poznámka: Jak už jsme zmínili, pravidla přístupné češtiny jsou z principu obecná. Co ale může být specifické pro různé skupiny osob, je lexikum – mladí neslyšící budou mít pravděpodobně v centru své slovní zásoby jiná slova než seniorka apod.

Proto je dobré, aby na metodických doporučeních pro jednotlivé cílové skupiny spolupracovali jazykoví odborníci, kteří se na danou problematiku specializují.

2. Souvislý text

(Převzato z příručky Jak psát srozumitelné úřední texty od str. 8)

NEPŘÍSTUPNÝ TEXT:

Dlužník, který je fyzickou osobou, může požádat poskytovatele platebních služeb o zřízení chráněného účtu, vedeného za podmínek podle ust. § 304c, § 304d odst. 4 a § 304e odst. 1 a 2 o. s. ř.). …

Poddlužník z pohledávek podle ust. § 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo § 319 o. s. ř., plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle ust. § 299 o. s. ř. na písemnou žádost vystaví správci daně nebo dlužníkovi bez zbytečného odkladu potvrzení o čísle účtu, z něhož jsou tyto pohledávky, mzda nebo jiné příjmy vypláceny. Je-li dlužníkem osoba, k jejímž rukám má dlužník dítěte podle § 317 odst. 1 o. s. ř. plnit vyživovací povinnost, vztahuje se věta první ohledně pohledávky výživného dítěte podle § 317 odst. 1 o. s. ř. i na dlužníka dítěte podle § 317 odst. 1 o. s. ř. (dále jen „dlužník z výživného“). Správce daně požádá poddlužníka, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného o vystavení potvrzení na žádost dlužníka (§ 304d odst. 1 o. s. ř.).

V potvrzení se dále uvede označení dlužníka z chráněného příjmu a datum vystavení potvrzení.

Správce daně oznámí na žádost dlužníka bez zbytečného odkladu poskytovateli platebních služeb číslo účtu, z něhož jsou pohledávky nebo příjmy podle § 304d odst. 1 o. s. ř. vypláceny, a číslo účtu dlužníka u tohoto poskytovatele platebních služeb, na který je vedena exekuce proti dlužníkovi a na který mají být pohledávky nebo příjmy podle § 304d odst. 1 o. s. ř. připisovány (§ 304d odst. 3 o. s. ř.).

Poskytovatel platebních služeb, kterému správce daně doručil exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu dlužníka, je povinen poté, co mu bylo doručeno oznámení správce daně o čísle účtu, s dlužníkem na jeho žádost uzavřít smlouvu o chráněném účtu a chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Součástí žádosti je prohlášení dlužníka, že v jeho prospěch není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet (§ 304c odst. 1 o. s. ř.).

PŘÍSTUPNÝ TEXT:

Jak si zřídíte chráněný účet?

1. Nejprve musíte získat potvrzení od těch, kdo Vám vyplácejí chráněné příjmy.

To jsou příjmy, které

● nepodléhají exekuci (např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení, výživné na dítě, daňový bonus, dávky pro lidi se zdravotním postižením) [§ 317 o. s. ř.];

● provádějí se z nich jen srážky (např. mzda, důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a některé dávky státní sociální podpory) [§ 299 o. s. ř.];

● nebo se jinak bere jen jejich část (např. příjmy z podnikání nebo autorská odměna) [§ 318 a 319 o. s. ř.].

V potvrzení na formuláři uvede plátce chráněných příjmů sebe (své údaje), číslo účtu, ze kterého Vám posílá peníze, Vás (Vaše údaje), číslo Vašeho účtu, na který Vám posílá peníze, a datum vystavení potvrzení.

2. O vystavení potvrzení můžete plátce příjmů požádat sami nebo nás můžete požádat, abychom to udělali za Vás [§ 304d odst. 1 o. s. ř.].

Až získáte potvrzení (nebo současně se žádostí, abychom ho zajistili my), požádáte nás, abychom bance nebo jiné instituci, u které máte účet (dále „banka“), oznámili údaje z potvrzení, tedy čísla účtů, ze kterých Vám přicházejí chráněné příjmy, a číslo Vašeho účtu, na který tyto příjmy chodí. Oznámení pro banku Vám pošleme v kopii [§ 304d odst. 3 o. s. ř.]. 3.

Jakmile dostanete kopii oznámení pro banku, můžete banku požádat, aby Vám zřídila chráněný účet. Udělá to do 5 pracovních dnů. V žádosti potvrdíte, že zatím nemáte žádný chráněný účet [§ 304c odst. 1 o. s. ř.]

III. Plain language vs. Easy to read

V oblasti srozumitelného vyjadřování rozlišujeme dva pojmy:

Plain language (srozumitelný jazyk, přístupná čeština)

● Sdělení v plain language (ve srozumitelném jazyce) je smysluplné, jednoznačné a pochopitelné na první přečtení (viz výše uvedené charakteristiky).

● Jak už jsme zmínili, text v plain language může být právně přesný.

Easy to read (zjednodušený jazyk, zjednodušená čeština)

● Metoda ETR je určená lidem, kteří mají potíže i se čtením srozumitelného textu.

● Jde např. o lidi s mentálním postižením, s demencí či ADHD, o některé dyslektiky, o cizince apod.

● Ocení ho ale všichni, kdo jsou ve vypjaté situaci (např. po dopravní nehodě).

● Zjednodušený jazyk už nemůže být právně přesný, slouží k základní orientaci v dané problematice.

Zdroje:

Metodika Easy to read (Ministerstvo vnitra)

Příručka Jak psát srozumitelné úřední texty (Kancelář veřejného ochránce práv)

IV. Příklady dobré praxe

(Převzato z příručky Jak psát srozumitelné úřední texty, str. 11)

● Například ve státě Washington zjednodušili dopis, který lidem sděloval, že přišli o řidičský průkaz, a vytíženost informační linky se snížila o 95 %. Nebo zjednodušili formulář k dani z prodeje – a dobrovolný odvod daně se třikrát zvýšil.

● Americký úřad pro veterány vypočítal, že po zjednodušení jednoho z formulářů ubylo dotazů veteránů a ušetřilo se tím 5 milionů dolarů ročně.

● Velká Británie má jednotný vládní portál (gov.uk), který obsahuje rozcestník pro různé životní situace. Člověk tak vše, co potřebuje, najde na jednom místě, přehledně strukturované a v běžné angličtině. Autoři, kteří pro tento portál píšou, dostali doporučení, aby psali pro čtenáře na jazykové úrovni devítiletého dítěte.

● Ve Švédsku se musejí psát srozumitelně i právní předpisy. Každý návrh musí schválit tým jazykových a právních expertů. Veřejné správě pak se srozumitelností pomáhá odborná komise, kterou zřídila vláda. Podle zkušeností vytvořili různé vzory, příručky, doporučení, školení, a dokonce poradnu. Každoročně udělují cenu tomu, kdo se v úředních textech zaslouží o rozvoj běžné švédštiny.

V. Co můžete pro zlepšení svých textů udělat?

Analýza a úprava textů

Objednejte si služby profesionálů, kteří se zabývají úpravou textů a mají zkušenosti s plain language, a nechte si své stávající texty analyzovat a případně upravit.

Školení plain language

Pokud píšete texty často, objednejte si pro své zaměstnance kurz přístupné češtiny.

Tematické publikace

Pořiďte si publikace, které se tématem přístupné češtiny zabývají.

Zdroje:

ISO 24495-1:2023 (en) Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines

International Plain Language federation – plain language definitions (včetně české definice)

Pomůžeme vám začít s přístupnou češtinou (článek na blogu)

● Příručka Jak psát srozumitelné úřední texty

● Kniha Pište čtivě a srozumitelně

Případové studie:

The Case for Plain-Language Contracts (hbr.org)

Anglický abstrakt: GE Aviation’s digital-services business has signed more than 100 plain-language contracts since 2014. Those agreements took 60% less time to negotiate than their previous legalese-laden versions did. Some customers have even signed plain-language contracts without a single change.

Research: Simple Writing Pays Off (Literally) (hbr.org)

Anglický abstrakt: One experiment by Kristina Rennekamp, an accounting professor at Cornell, showed that companies stand to lose readers due to poor “processing fluency” of their documents. Rennekamp asked people to evaluate two versions of financial press releases: one was the actual release from a soft drink company, and the other was an edit using simple language advocated by the SEC’s Plain English Handbook. The experiment provided evidence that companies would do better at hooking readers if they simply made their writing easier to read.

Subsequent studies have gone outside the lab to quantify the harm associated with overly complicated writing in real-world markets. In 2017, Byoung-Hyoun Hwang at Cornell and Hugh Hoikwang Kim at the University of South Carolina compared the market value versus net-asset value of closed-end investment funds (CEFs). They found that funds with annual reports burdened by just a one-standard-deviation drop in readability exhibited a 2.5% reduction in market value.

Case Studies That Show How Clear Communication Can Save Time And Money (nala.ie)

Anglický abstrakt: Guide presenting case studies that show you how clear communication can save you time and money. Part one provides you with evidence of the legal consequences of clear and unclear communications in three court cases in Ireland. Two of the legal case studies show how unclear communication led to costly court cases. One case study shows how a company won a court case because it was proven that they had provided clear information to a consumer. Part two provides you with the current context of why clear communications now more important than ever.

Řada případových studií je také představena v knize „Writing for Dollars, Writing to Please“ (Joseph Kimble, 2012)

Krácená verze je k dispozici zde

Kliknutím na „Povolit cookies“ souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. Neznamená to žádné sledování ani nevyžádanou reklamu, jen mi to pomůže s hladkým chodem webu.